12 Shalom Aleichem st Tel Aviv

1 Bedroom Shalom Aleichem with balcony
12 Shalom Aleichem st Tel Aviv
Area: 60 + balcony m2
1
1
1 Bedroom Shalom Aleichem
$ 636,530 /For Sale
12 Shalom Aleichem st Tel Aviv
A new project near the sea ...
Area: 55m2
1
1