6 Haogen st Herzliya

1 Bedroom Marina Herzliya
$ 640,100 /For Sale
6 Haogen st Herzliya
Area: 70 + 5 balcony m2
1
2